اشتراک گذاری
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی از شرکت کاوش طب آینده نگر

بازدید جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی و دکتر سورنا ستاری معاونت محترم علم و فناوری ریاست جمهوری و آقایان دکتر مهبودی و دکتر قانعی از شرکت کاوش طب آینده نگر

دیگر اخبار کاوش طب آینده نگر
مشاوره آنلاین کاوش طب
ارسال